Algemene Voorwaarden

  1. Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.hamatuswines.be met betrekking tot de op de website aangeboden producten. Door een bestelling te plaatsen aanvaard je deze Verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Wij hebben het recht om de Verkoopvoorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

  1. Verkoper

De verkopers, Marian De Schutter en Joris Vanhaecke, gevestigd te Annonciadenstraat 18, 3078 Everberg zijn ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0795.831.253. Het BTW nummer is BE0795831253.

Telefoonnumer : +32 470 57 21 96

Emailadres : hamatus@hamatuswines.be

  1. Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

  1. Offertes en aanvaarding van de bestelling

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Tijdelijke kortingen zijn niet cumuleerbaar.

  1. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven onze eigendom tot de volledige betaling gebeurd is, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling hebben wij het recht de producten terug te nemen op kosten van de koper.

  1. Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder valt productieonderbrekingen, werkkrachten, transportvertragingen, stakingen, werkonderbrekingen, die zowel onszelf als onze leveranciers kunnen raken, ook al zijn deze voorzienbaar.

  1. Privacy

Als je een online bestelling plaatst, hebben wij natuurlijk je gegevens nodig. Door deze gegevens in te geven op de website, geef je ons de toestemming deze te gebruiken. Wij hebben ze nodig om de administratieve kant van je bestelling in orde te brengen, maar ook voor de levering, facturatie, marketing en reclame-acties/promoties. Uiteraard houden we die gegevens privé en worden ze veilig opgeslagen in onze beveiligde, niet publieke database. Je mag gerust zijn, ze worden zeker niet aan derden doorgegeven. Tevens heb je als koper steeds het recht deze gegevens op te vragen of aan te passen. Op deze manier respecteren we de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

  1. Cadeaubon

Een cadeaubon blijft 1 jaar geldig. Een cadeaubon is niet cumuleerbaar met een andere kortingscode.

 

 

  1. Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

  1. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met de Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.